اتفاقایی که حال دلم رو خوب میکنن

امروز بعد از ظهر شاهد دو تا داستان بودم که حالمو خیلی خوب کردن ، از اونجایی که اتفاق های خوب اطرافم رو خیلی زود فراموش میکنم ، تصمیم گرفتم اینجا ثبتشون کنم تا اگه چند روز دیگه یادم رفت با مرورش حالم دوباره خوب بشه😊

در نشان دِلآرام

در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود ، که نیاساید و آرام نیابد . این خلق بتفصیل در هر پیشه ای و صنعتی و منصبی[می کوشند] و تحصیل نجوم و طب و غیر ذلک می کنند و هیچ آرام نمیگیرند ، زیرا آنچه مقصود است به دست نیامده است.

آخر معشوق را …